Các đơn vị trực thuộc khoa

No
 Department
Located
Phone
Chief
1
 C5-312
 +84.24.38 692 431
Assoc.Prof. Bui Anh Hoa
2
 C5-207
 +84.24.38 680 355
Dr. Tran Vu Diem Ngoc
3
 C5-306
 +84.24.38 692 462
Dr. Nguyen Hong Hai
4
 C4-5,204
 +84.24.38 680 116
Assoc.Prof. Le Thai Hung
5
 C9-112
 +84.24.38 680 364
Dr. Nguyen Ngoc Minh
6
 C5-401
 +84.24.38692033
Dr. Pham Quang